Privacyverklaring

Reumapatiëntenvereniging Amstelland e.O (hierna te noemen RPV Amstelland) gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Niet alleen vanwege de eisen die de wet stelt, maar vooral omdat wij het belangrijk vinden uw privacy te waarborgen. Op deze pagina laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

 

  • alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
  • geheim houden
  • zorgvuldig beveiligen

 

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan horen we dit graag van u.
U kunt hiervoor een email sturen aan ReumaPVA@ziggo.nl of gebruik maken van de contactgegevens onder aan deze pagina.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de websites van RPV Amstelland.
RPV Amstelland is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op onze websites worden genoemd.

Waarom we gegevens nodig hebben

RPV Amstelland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van de nieuwsbrieven en uitnodigingen waarvoor u zich heeft aangemeld.
  • Een zorgvuldige administratie contributie.
  • Contact met u op kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of door u gestelde vragen te beantwoorden.
  • Analyseren hoe u onze website gebruikt om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod af te stemmen op uw voorkeuren.

Welke persoonsgegevens worden gevraagd

-   Voor- en achternamen;

-   Geslacht;

-   Geboortedatum;

-   Adresgegevens;

-   Telefoonnummer(s)

-   E-mailadres(sen);

-   Banknummer(s);

-   Datum van Lidmaatschap;

-   Aard van de reumatische ziekte.

 

Wij nemen uitsluitend direct contact met u op en versturen u alleen nieuwsbrieven en uitnodigingen als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Uw toestemming kunt u op ieder moment weer intrekken door een schriftelijk verzoek aan de secretaris.

Hoe lang we gegevens bewaren

De bewaartermijn van de door de RPV Amstelland gebruikte persoonsgegevens zal maximaal 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap zijn. Voor financiële gegevens zal de wettelijke termijn van 7 jaar worden gehanteerd.

Beveiliging en geheimhouding

RPV Amstelland zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij verwerkt in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.
Onze bestuursleden en degenen die door het bestuur zijn aangewezen om bepaalde werkzaamheden te verrichten zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze activiteiten.

Delen met anderen

RPV Amstelland verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor het realiseren van met u overeengekomen doelen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RPV Amstelland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Website bezoek

Wanneer u onze website bezoekt worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, het IP-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Deze logfiles worden uitsluitend ten behoeve van analyses gedurende maximaal 12 maanden bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, op te vragen, te corrigeren en te verwijderen. U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te verstrekken of te verwijderen. Verzoeken zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Indien uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd lichten we u gemotiveerd toe waarom dat het geval is. U kunt uw verzoek zenden aan ReumaPVA@ziggo.nl of gebruik maken van de contactgegevens onderaan deze pagina.

Contactgegevens

De verantwoordelijke voor deze website is:

RPV Amstelland
Postadres:     Florence Nightingalestraat 102

                        2131 EE  Hoofddorp

                        Tel.     023-5612675

 

RPV Amstelland heeft geen bezoekadres